Download deze gids als PDF

Goed om te weten

Wat te doen bij code geel, oranje en rood? 

Code geel / oranje.
Mocht het weer in Amsterdam Zuidoost het toelaten (ondanks code geel), dan gaan we op de fiets naar de gymzaal. Tenzij de leerkracht anders beslist. Alleen bij (heftige) sneeuwval of storm, in het geval van een officiële code geel of oranje, gaan uw kind(eren) niet op de fiets naar de gymzaal. We gaan dan lopend naar de gymzaal. De beslissing hierover wordt, die dag om 07:45 uur of de dag ervoor, door de directie en de vakleerkracht bewegingsonderwijs genomen. U wordt dan uiterlijk 08:00 uur, of de dag ervoor, hiervan op de hoogte gesteld middels Social Schools.

Als op de dag zelf de code opgeschaald wordt, bijv. van oranje naar rood, dan volgen we die meteen op. De ouders worden die dag ook meteen door de directie via een schrijven per Social Schools hiervan op de hoogte gesteld. 
Dit kan betekenen dat een excursie op de dag zelf afgezegd wordt. Als kinderen die al vertrokken zijn op een excursie, houdt de directie contact met de leerkrachten / busmaatschappij e.d. 
De kinderen van de overblijf blijven binnen bij een code rood.
Het is altijd een afweging van de situatie op dat moment. De directie maakt deze afweging.

Code rood.
Tegenwoordig worden er regelmatig codes geel of oranje afgegeven in Nederland.
In 2018 hebben we voor het eerst te maken gehad met een officiële code rood.
Hieronder kunt u lezen wat het beleid van onze school is, in geval er door het KNMI een officiële code rood wordt afgegeven (altijd medegedeeld via internet, radio en televisie). Oftewel hoe handelt de school bij een code rood?

Als er een code rood wordt afgegeven en u voelt zich er prettiger bij om uw kind(eren) die dag thuis te houden (ook als u om de hoek van de school woont), dan mag dat. Kinderen mogen thuis blijven, maar dat hoeft niet. U dient dan wel altijd de school hiervan op de hoogte te stellen, via de telefoon of mail. U ontvangt dan, indien mogelijk, z.s.m. na het afgeven van de code rood, een bericht hierover via Social Schools. De directie verstuurt dit schrijven.
In dit bericht zal komen te staan dat er die dag geen gymles of excursie is. De eerste groep die gymles heeft die dag, start dan gewoon op school. Wij zorgen er voor dat eventueel achtergebleven kinderen bij de gymzaal worden opgehaald en onder begeleiding naar school worden gebracht.


Tropenrooster

Bij extreem warm zomerweer (vanaf 30 C. en meer), zal onze school een tropenrooster instellen. In verband met het halen van het minimum aantal lesuren per schooljaar (verplichte onderwijstijd) kiezen wij voor een tropenrooster, waarbij een afwijkend rooster (van 08:00-14:00 uur) wordt gedraaid, waardoor de school eerder eindigt. De kinderen eten thuis of op school hun lunch. Het is in ieder geval zo, dat wanneer ouders geen mogelijkheid hebben tot opvang van hun kind(eren), de school een alternatief programma (opvang) aanbiedt tijdens de uren waarop de lessen vervallen. Het totaal aantal lesuren per dag blijft dan ook intact. 
Op woensdag zal het tropenrooster niet afwijken van het reguliere lesrooster.
Op het moment dat in verband met extreme warmte de temperatuur in het schoolgebouw als ‘onverantwoord’ wordt ervaren, zal het tropenrooster geactiveerd worden.
Het besluit om over te gaan tot het tropenrooster wordt genomen door de directeur. U ontvangt altijd een bericht via Social Schools over dit tropenrooster. 
Wanneer de situatie het weer toelaat, wordt het tropenrooster beëindigd en zal het standaardrooster weer van kracht zijn. Ook dit melden wij via Social Schools.


Te laat komen

Wij zetten de deuren ’s ochtends om 08:20 uur open. U kunt uw kind naar de klas brengen tot 08:30 uur, maar dan gaat de bel, het sein voor de ouders om de school te verlaten. ’s Middags wordt de deur om 12:50 uur opengezet. Om 13:00 uur gaat de bel. Opnieuw het sein voor de ouders om het gebouw te verlaten. De lessen gaan weer beginnen. 
Mochten kinderen in de groepen 1 t/m 4 in drie lesweken drie keer te laat komen, dan volgt er een gesprek met de ouders. Voor kinderen vanaf de groepen 5 t/m 8 geldt ook drie keer te laat komen is een brief mee naar huis nemen en deze ondertekend door de ouder(s), verzorger(s) retour nemen. Tevens moet de leerling zich dan de dag na ontvangst van de brief door de ouders, om 08:00 uur op school bij de directie melden.


Ziek melden

Wanneer uw kind ziek is of om een andere reden niet op school kan komen, moet u dit telefonisch doorgeven vóór 08:20 uur. Mocht u de school telefonisch niet kunnen bereiken, dan kunt u uw kind(eren) ook ziek melden via de app Social Schools. Alle ziekmeldingen worden in het digitale absentiesyteem bijgehouden. Iedere leerkracht kijkt om 08:20 uur, wanneer hij/zij naar de klas gaat, in dit absentiesysteem om te zien of er kinderen van zijn of haar groep zijn afgemeld. Er wordt door de school telefonisch contact opgenomen met de ouders van een leerling die niet op school is zonder afmelding. 

Het komt regelmatig voor dat wij ouders niet kunnen bereiken. U bent verantwoordelijk om er voor te zorgen dat we u of iemand anders telefonisch kunnen bereiken in geval van nood!
Wijzigingen van telefoonnummers, adres emailadres, e.d. kunt u doormailen naar [email protected] en dit ook melden bij de leerkracht, zodat deze de gegevens in het systeem en in de map met noodnummers kan wijzigen. U kunt uw wijzigingen ook zelf doorgeven via de app Social Schools.
Bij veelvuldig ziekmelden wordt u uitgenodigd door de leerkracht om te bespreken hoe dit verzuim terug te dringen. Lukt dit niet dan volgt een schrijven en/of een gesprek met de directie. Uiteindelijk als het verzuim blijft wordt er melding gemaakt bij de leerplichtambtenaar, wij zijn daar wettelijk toe verplicht.


Medisch paspoort en medicijn verstrekking formulier

U zult het vast wel eens gehoord hebben in de vriendenkring om u heen.
Kinderen kunnen allergisch zijn voor pinda’s, voor bepaalde vleessoorten, parfum en al wat niet meer. Basisschool Het Gein heeft meer en meer te maken met kinderen die ernstige, zelfs levensbedreigende, allergieën hebben. Kinderen kunnen ook  een ziekte (zoals diabetes) krijgen. Uiteraard willen zowel ouders als school dat deze kinderen veilig op school kunnen functioneren. Daarom hebben wij het medisch paspoort ingevoerd.
Ouders van kinderen met een ernstige allergie, een ziekte (zoals diabetes) of met medicijngebruik vullen dit paspoort, liefst digitaal, in en vullen dit aan daar waar nodig. Soms kan het ook noodzakelijk zijn dat de ouders het medicijn verstrekking formulier dienen in te vullen. U kunt hierbij denken aan structureel medicijngebruik op school of bepaalde noodmedicijnen in geval van een ernstige reactie op een bepaalde stof/voedsel. Beide formulieren levert u altijd bij de directie van de school in, indien mogelijk liefst digitaal. Uiteraard gaan wij uiterst vertrouwelijk met deze formulieren om. De eindverantwoordelijkheid voor het toedienen van medicijnen, houdbaarheid en het aanleveren van het paspoort ligt altijd bij de ouders zelf. De ouders ondertekenen altijd het medisch paspoort en het medicijn verstrekking formulier.
Het is ook goed op te merken dat het overgrote deel van onze kinderen nooit met dit paspoort of het formulier te maken krijgt.

Roken. 
In de school en op het schoolterrein geldt een algeheel rookverbod. 


Parkeren. 
Als u uw kind met de auto brengt en haalt, verzoeken wij u om uw auto op de parkeerplaats te zetten in verband met de veiligheid van de kinderen. De politie controleert regelmatig.
Brengt u uw kind met de fiets naar school, wilt u dan uw eigen fiets buiten de hekken zetten. Mobiele telefoons. 
De kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor hun mobiele telefoon. De school is niet verantwoordelijk voor schade of verlies. Onder schooltijd mogen de kinderen hun mobiele telefoons niet gebruiken. Deze zullen worden ingenomen als de privacy wordt geschaad. De telefoons die ingenomen zijn worden door de groepsleerkrachten niet aan de kinderen, maar aan de ouders teruggegeven. In noodgevallen kan er altijd gebruik worden gemaakt van de
telefoon op school. Tijdens gesprekken verwachten wij van ouders dat zij hun mobiele telefoon uitzetten. Ook vragen wij ouders in de school geen gebruik te maken van hun mobiele telefoon.

Geoorloofd en ongeoorloofd schoolverzuim
De vierjarigen zijn nog niet leerplichtig. Een vijfjarige mag maximaal 5 uur per week worden thuisgehouden. Afspraken over het thuishouden van 4 of 5 jarigen moeten altijd in overleg met de leerkracht gemaakt worden. In de jaarplanning staan alle vakanties en vrije dagen van het betreffende schooljaar vermeld. Wilt u extra vrij vragen, dan moet u dit ruim van tevoren, minimaal twee maanden, aanvragen bij de schoolleiding. U kunt het betreffende aanvraagformulier bij de directie halen. Na het invullen levert u dit formulier in bij de directie. Deze behandelt de aanvraag, indien nodig in samenspraak met de leerplichtambtenaar. De schoolleiding kan alleen toestemming geven voor extra vrije dagen op grond van wettelijke regelingen.


Fietsen

Vanaf groep 5 is het wekelijks noodzakelijk om op de fiets naar school te komen, omdat deze groepen moeten fietsen naar de gymzaal (onze school heeft helaas geen eigen gymzaal), naar de schooltuinen enz. Het is van belang dat u zorgt voor een goede, deugdelijke fiets. In alle gevallen is het belangrijk de fiets te voorzien van een goed slot. De school is namelijk niet verantwoordelijk voor diefstal van de fietsen. Ook voor eventuele schade kan de school niet aansprakelijk worden gesteld, tenzij nalatigheid verweten kan worden.


Trakteren op school

Jarige kinderen mogen natuurlijk uitdelen op school. Zowel het team, als de ouders, hebben het liefst dat er zo gezond mogelijk getrakteerd wordt. Een traktatie kan bestaan uit groente en fruit. Voor andere traktaties zou het advies zijn om het klein te houden en te beperken tot een product. Voorbeelden zijn een versierde banaan of mandarijn, groente- en/of een fruitspies, een klein bakje neutrale popcorn, een versierde rijstwafel etc. Kleine niet-eetbare traktaties zoals een grappig potlood, blocnote of stuiterbal zijn ook leuk om te geven. Twijfelt u of de traktatie wel of niet verstandig is, neem dan even contact op met de leerkracht van uw kind.


Speelgoed

Het is niet toegestaan speelgoed mee naar school te nemen. Voor de groepen 3 en 4 is er een aantal keer in het jaar een speelgoed(mid)dag. Op deze dag mogen de kinderen speelgoed meenemen. De leerkracht van de groep brengt u daarvan op de hoogte. Een jarig kind mag natuurlijk zijn of haar cadeautje op school laten zien.


Tussen schoolse opvang (TSO)

De TSO valt sinds 1 augustus 2006 onder de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kunnen de kinderen tussen de middag overblijven. De ouders, of in de hogere groepen de kinderen zelf, moeten op de overblijflijst bij de klas de naam van het kind invullen. De leerkracht en de overblijfouder weten dan wie, wanneer overblijft. De kinderen eten in de klas met hun leeftijdsgenoten. Na het eten kan er binnen of buiten gespeeld worden. De schoolregels zijn uiteraard ook tijdens het overblijven van kracht. Op woensdagochtend, bij het ingaan van de school, kunt u in het hoofdgebouw een zgn. “ overblijf tegoed ” kopen d.m.v. een contante betaling of via de pin. We hebben een geautomatiseerd systeem dat er voor zorgt dat u per mail op de hoogte wordt gehouden van het overblijf tegoed. U kunt overblijf tegoed ook kopen d.m.v. het overmaken van het bedrag o.v.v. de naam van het kind en de groep op banknummer NL20INGB0659370158 t.n.v. TSO Basisschool Het Gein. U kunt overblijf tegoed kopen in een veelvoud van € 2,00. Voor alle duidelijkheid u moet dit kopen voordat uw kind gebruik maakt van de overblijf. 

De overblijfgroep geeft zelf nog een eigen informatieboekje uit met uitgebreide informatie over het overblijven op onze school. Dit boekje is op deze website (www.hetgein.nl) te lezen.
Coördinator en contactpersoon van de tussen schoolse opvang is Vera Nieuwendaal en bereikbaar via [email protected].


Schoolreis en schoolkamp

In de groepen 1/2, 3, 4, 5 gaan de kinderen één dag op schoolreisje. De groepen 7/8 gaan in het jaar dat ze niet op kamp gaan wel 1 dag op schoolreisje. De kosten hoeven niet apart betaald te worden want deze zijn opgenomen in de contributie van de Oudervereniging. In groep 6 gaan de kinderen maximaal 3 dagen op kamp. Voor een kamp moet apart bijbetaald worden. Groep 7/8 gaat 1x in de 2 jaar op kamp voor maximaal 3 dagen. Gezien het feit dat de accommodaties voor een schoolkamp ver van tevoren besproken moeten worden, wordt dit ook ruim van tevoren bekendgemaakt. U wordt dan in de gelegenheid gesteld de kosten in termijnen te betalen, gespreid over een heel schooljaar. Hiervoor kunt u contact opnemen met de penningmeester van de Oudervereniging via [email protected].


Wijzigingen in de leerlingadministratie

Het spreekt voor zich dat, wanneer u verhuist, u deze wijziging aan de schoolleiding doorgeeft. Wat voor velen niet zo vanzelfsprekend is, is een wijziging van telefoonnummer op het werk door te geven. Het is belangrijk dit wel te doen. Wij laten de ouders jaarlijks een formulier invullen met zogenaamde noodtelefoonnummers. Wanneer uw kind op school ziek wordt, of als er iets anders aan de hand is, dan moeten wij u kunnen bereiken, thuis of op het werk. U kunt ook andere telefoonnummers opgeven van personen die wij in geval van nood kunnen bellen. Het is van groot belang dat u de leerkracht en de schoolleiding zo spoedig mogelijk op de hoogte stelt van veranderingen in deze gegevens. U kunt wijzigingen ook zelf doorgeven via Social Schools.


Schoolverzekering 

Op een school waar honderden kinderen leren, spelen en gymmen, gebeurt wel eens een ongelukje.
In 99% van de gevallen zijn dat onschuldige zaken waar kinderen geen blijvend letsel aan overhouden. In sommige gevallen is er echter wel sprake van financiële schade. Een verloren jas, een kapotte bril, een vermiste mobiele telefoon…. allemaal kostbare zaken.
Regelmatig wordt de schooldirectie benaderd met vragen of de school verzekerd is voor dergelijke schades. De school is niet altijd automatisch aansprakelijk te stellen voor schades.  Het antwoord is dat het schoolbestuur een uitgebreide aansprakelijkheidsverzekering heeft. Alle kinderen op school zijn WA (Wettelijk Aansprakelijk) verzekerd. Wanneer het kind op school is, is het WA verzekerd. Ook als de kinderen onder verantwoordelijkheid van de school elders zijn, dus bij excursies, schoolreisjes en meerdaagse schoolkampen. Deze uitgebreide aansprakelijkheidsverzekering is alleen van toepassing, als de school iets te verwijten valt. Denk aan een kapot hek waar uw kind met z’n jas aan blijft hangen of een losse stoeptegel op de speelplaats. Wij willen u erop attenderen dat het eigen risico voor de ouders € 150,- per schadegeval bedraagt.
Een kind wiens bril tijdens een gymles sneuvelt, een kind wat in een goedbedoelde stoeipartij de jas van een ander kind kapot trekt, een fiets die van het schoolplein ’verdwijnt’…. allemaal  hele vervelende zaken, maar dat valt de school niet te verwijten.  Als de ‘dader’ bekend is kunt u zich in verbinding stellen met zijn of haar ouders en een beroep doen op hun aansprakelijkheid verzekering particulieren (AVP).
De school adviseert ouders dan ook dringend om een AVP verzekering af te sluiten. U bent dan voor "wettelijke aansprakelijkheid" verzekerd.


Hoofdluis

Hoewel het natuurlijk de verantwoording van de ouders is hun kind(-eren) regelmatig op hoofdluis te controleren, doet onze school ook haar best dit probleem aan te pakken. Er is een groep ouders die na elke vakantie van een week of langer de kinderen op hoofdluis controleert. De leerkracht belt de ouders op van het kind waarbij hoofdluis geconstateerd is. De ouders moeten het kind meteen ophalen en behandelen. Na behandeling mag het kind weer naar school. Na een week wordt de betreffende groep weer in zijn geheel gecontroleerd.