Download deze gids als PDF

Informatievoorziening naar ouders


Social schools, digiduif
Als uw kind bij ons school komt, ontvangt u een activeringsbrief voor Social schools, digiduif. Social schools, digiduif is het communicatiemiddel waarmee de school met u als ouders communiceert. U ontvangt via Social schools, digiduif brieven van de leerkracht, de maandelijkse nieuwsbrief en u kunt zich intekenen voor de tien minuten gesprekken. Mocht het activeren niet lukken of u komt er niet uit, vraag dan om hulp bij de directie. We helpen u dan graag verder.
Social schools, digiduif is zowel op de computer/laptop en op uw mobiele telefoon te gebruiken.

De nieuwsbrief 
U ontvangt de maandelijkse nieuwsbrief via Digiduif. Hierin staat informatie voor ouders en kinderen. Er wordt ook aandacht besteed aan de activiteiten die in school gepland zijn en u kunt  de verslagen lezen over het verloop van de activiteiten. Op de site van de school vindt u altijd dagelijks het actuele nieuws van Het Gein De actuele agenda kunt u terugvinden bij de link ‘kalender.” Het is van belang de nieuwsbrief elke maand  goed te lezen! In de grote hal treft u altijd een papieren nieuwsbrief aan, die u zelf mee mag nemen.
 
Algemene informatieavond groepen 1/2 t/m 7, groepen 8
Aan het begin van ieder schooljaar vinden de klasseninformatieavond plaats. Eén avond voor de groepen 1/2 t/m de groepen 7. Elke (parallel-) groep organiseert een dergelijke avond om de ouders van de kinderen te informeren over de gang van zaken binnen de groep, de geplande activiteiten voor dat schooljaar. Tevens kunt u uit een workshop kiezen waar u belangstelling voor heeft. Uiteraard wordt u op de hoogte gesteld van het programma voor het betreffende schooljaar. Aansluitend aan deze avond vindt de algemene ledenvergadering van de Oudervereniging plaats. Voor de groepen 8 vindt een aparte avond plaats. Op deze avond staat de informatie over het voortgezet onderwijs en de procedure die gedurende het schooljaar gevolgd moet worden centraal (Kernprocedure).
 
Samenwerking ouders – school
Met nieuwe ouders tekenen wij ouders een samenwerkingsovereenkomst. In deze overeenkomst zijn wederzijdse rechten en plichten vastgelegd. Wat verwachten wij van ouders en waar mogen ouders de school op aanspreken?
Wij denken dat het misverstanden kan voorkomen als er van tevoren duidelijkheid is over bijvoorbeeld deelname aan kampen, maar ook over de wederzijdse verwachtingen t.a.v. bijvoorbeeld religieuze feestdagen.

Gesprekken en rapporten
Een overzicht van de tienminutengesprekken en rapportavonden (wordt aan het begin van het schooljaar in de kalender, op de website van de school en in de nieuwsbrief vermeld).
 
Voor de groepen 1/2 t/m 6 geldt, dat u drie keer wordt uitgenodigd voor een tienminutengesprek. Voor de groepen 7 geldt twee keer een tienminutengesprek en één keer het voorlopig adviesgesprek. Dit gebeurt telkens na de groepsbesprekingen en/of een toetsperiode. Tijdens deze gesprekken wordt de ontwikkeling van uw kind besproken. De oudste kleuters die doorgaan naar groep 3, krijgen voor het eerst een schriftelijk verslag in juni. Dat verslag wordt besproken met u en meegegeven tijdens het tienminutengesprek. De kinderen van groep 3 krijgen drie keer per jaar een rapport. De kinderen van de groepen 4 t/m 6 krijgen twee keer per jaar een rapport, één in de periode februari/maart en één aan het einde van het schooljaar. De kinderen van de groepen 7 krijgen één keer per jaar een rapport, en één keer een schriftelijk verslag van het voorlopig schooladvies c.q. adviesgesprek..
 
Wanneer u tussentijds behoefte heeft aan een gesprek met de leerkracht(-en) van uw kind, dan kan dat na schooltijd. U moet hiervoor wel een afspraak maken, omdat de leerkrachten na schooltijd vaak vergaderingen en/of werkoverleg hebben .
 
Eind groep 7, gedurende de maand juni, krijgen de kinderen een voorlopig schooladvies op papier. Dit advies (over het voortgezet onderwijs) is gebaseerd op de resultaten, werkhouding en motivatie van de kinderen. In dit schriftelijke verslag zal verder worden aangegeven waar het komende schooljaar extra aandacht aan besteed kan worden. Tevens zal een uitdraai van de citoresultaten uit het leerlingvolgsysteem worden bijgevoegd. Wij wijzen er nadrukkelijk op dat dit een voorlopig advies is en dat er in de loop van groep 8 het nodige kan veranderen. In groep 8 ligt de nadruk op de informatie en het advies met betrekking tot het voortgezet onderwijs. 
 
De Eindtoets, voor de kinderen van de groepen 8, wordt afgenomen op dinsdag 16 april, woensdag 17 april en donderdag 18 april 2019. De kinderen van groep 8 krijgen voor 1 maart 2019,  tijdens een gesprek, het officiële schooladvies. Dit advies wordt ook op papier meegegeven. Het is gebaseerd op de gegevens die de school gedurende de gehele basisschoolperiode heeft bijgehouden. Eind groep 8 volgt dan nog een aangepast (ingekort) rapport om de basisschool af te sluiten.
 
De hele advies- en plaatsingsprocedure van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is in Amsterdam centraal geregeld in de zogenaamde ‘Kernprocedure’.

De resultaten van het onderwijs
Schooladviezen  2017-2018 Schoolresultaat Eind cito Landelijk gem.
VWO 5 2016: 530,6 534,6
HAVO/VWO 9 2017: 540,7 536,0
HAVO 5 2018: 532,0 535,6
VMBO T/HAVO 6    
VMBO T 9    
VMBO K 5    
VMBO B 3    
VMBO B - K 1    
 
Er stromen dit schooljaar 43 leerlingen uit. 

Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen
Het dagelijkse werk wordt regelmatig getoetst aan de hand van methode afhankelijke toetsen of door zelf gemaakte toetsen. Door middel van observaties en toetsen (op leer- en sociaal-emotioneel gebied) wordt de ontwikkeling van elk kind gevolgd en vastgelegd.
In de perioden januari/februari en mei/juni worden de methodeonafhankelijke citotoetsen afgenomen. Door deze te vergelijken met eerdere toetsen kunnen we zien hoe een kind zich in de afgelopen periode (en daarvoor) ontwikkeld heeft. Zo wordt elke leerling over een langere termijn in zijn of haar ontwikkeling gevolgd. Dit leggen we vast in het leerlingvolgsysteem (LVS). De groepsontwikkeling wordt na elke toets periode in een groepsbespreking door intern begeleider en leerkracht besproken. Vragen over de ontwikkeling van individuele ontwikkeling worden in een leerlingbespreking tussen intern begeleider en leerkracht besproken. Aan de hand hiervan kan het onderwijs, groepsgewijs en/of individueel worden bijgesteld.

Opvoedingsondersteuning door Swazoom

Ouderconsulent

Een ouderconsulent voor ouderbetrokkenheid
Op basisschool Het Gein werkt ouderconsulent Mirjam Vlaanderen van Swazoom. Mirjam Vlaanderen werkt in de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE), dus voor VVE-peuterspeelzaal ‘t Opstapje en de groepen 1/2 van basisschool Het Gein en is op dinsdag en donderdag aanwezig.
Het doel is om zoveel mogelijk ouders te betrekken bij de ontwikkeling van hun kind. Kinderen van betrokken ouders presteren beter op school, groeien op sociaal emotioneel gebied wat zorgt voor meer schoolplezier.
Op de VVE peuterspeelzaal en -basisschool is de ouderconsulent een spin in het web. Ze legt verbanden tussen ouders, school, leerkrachten, leidsters, opvoedinstanties, buurtvoorzieningen, enz. De activiteiten vinden meestal in de ouderkamer plaats in samenwerking met de school en zijn laagdrempelig en herkenbaar voor ouders. 

Activiteiten o.a.: 

  • educatieve excursies naar de kinderboerderij, bibliotheek of kunstuitleen 
  • themabijeenkomsten Kleuterplein en Puk & KO 
  • ouders vertellen wat hun kind op school leert en tips geven om daar op spelende wijze ook thuis mee aan de slag te gaan 
  • uitleg geven over Nederlandse schoolsysteem 
  • koffie-ochtenden organiseren 
  • de verteltas 
  • i.s.m. de OKA opvoedthema's 

Verteltassen worden gemaakt door ouders en mogen ook een week mee naar huis genomen worden. In elke Verteltas zit in ieder geval een prentenboek, een informatieboek en een aantal kleine tasjes met spelletjes die aansluiten op de boekjes.
Wil je meehelpen met het maken van een Verteltas? Laat het de leerkracht van uw kind weten en loop eens binnen in de ouderkamer (naast de kamer van de directie) om met Mirjam te bespreken hoe en wanneer dat het beste kan.
Uitleen: ouders kunnen de Verteltas komen lenen, elke donderdag tussen 8.30 uur en 10.00 uur.


Ouder- en Kind team op de basisschool  

In Amsterdam is aan iedere school een Ouder- en Kind team verbonden. Heeft u vragen over de opvoeding, het opgroeien of de ontwikkeling van uw kind? Dan kunt u altijd terecht bij de ouder- en kind adviseur, jeugdarts of jeugdverpleegkundige van het Ouder- en Kind team terecht. Zij zijn onafhankelijk van de school. 
Vragen kunnen gaan over uw kind (bijvoorbeeld eten, slapen, pesten, druk of juist teruggetrokken) of de gezinssituatie (denk aan verlies, scheiding of ruzie). Loop eens binnen bij de ouder- en kind adviseur of maak een afspraak op school of een andere plek in de wijk. Samen kijkt u dan wat er speelt en wat bij u past. Wilt u informatie en advies? Gesprekken of begeleiding van de jeugdpsycholoog, misschien een training voor kind of ouder? 
U kunt zelf rechtstreeks contact opnemen met Miriam Glimmerveen, 06 1383 8022, [email protected]
 
U kunt ook langsgaan bij het Ouder- en Kind team in uw wijk. Bekijk het volgende filmpje op YouTube. Lees meer op http://oktamsterdam.nl of hier kunt u ook (anoniem) chatten via https://oktamsterdam.nl/chat/ of het adres zoeken van het team in uw wijk via https://oktamsterdam.nl/zoek-je-team/ U bent altijd welkom!


Ouderparticipatie

Wij vinden het belangrijk de ouders zoveel mogelijk te betrekken bij de school van hun kinderen. Voor de ontwikkeling van de kinderen is een goede samenwerking tussen de school en de ouders van groot belang. Naast het meedraaien van ouders met activiteiten in en buiten school omdat het leuk en gezellig is, heeft school deze deelname ook hard nodig. Zonder ouderhulp zouden we veel activiteiten niet aan kunnen bieden en/of organiseren!
Op de klassenouderavond aan het begin van het schooljaar krijgen de ouders een lijst van activiteiten voor het betreffende schooljaar waarop ingetekend kan worden. De leerkracht weet dan precies met welke ouders hij/zij contact moet opnemen.


Vrijwillige ouderbijdrage basisschool Het Gein

De directie van Het Gein vraagt jaarlijks een vrijwillige financiële ouderbijdrage aan de ouders. Deze ouderbijdrage bedraagt € 18,00 per jaar per kind. De toelating tot Het Gein zal  niet afhankelijk worden gesteld van uw vrijwillige  financiële ouderbijdragen aan de school. Deze ouderbijdrage is met instemming van de oudergeleding van de MR op € 18,00 vastgesteld voor het schooljaar 2017-2018. Deze ouderbijdrage is bedoeld als extra geld voor buitenspelmaterialen en het schoolplein. 
U kunt het bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL38INGB0662489063 t.n.v. ABBS het Gein. U ontvangt hiervoor geen acceptgiro.


De medezeggenschapsraad 

De medezeggenschapsraad bestaat uit vier ouders en vier personeelsleden en adviseert de directie van het Gein gevraagd en ongevraagd bij diverse onderwerpen en beleidspunten. Via de MR kunnen ouders en teamleden meedenken, praten en beslissen over de gang van zaken op school. Het gaat daarbij vaak om de toekomst: welke dingen gaan we doen en hoe gaan we dat doen. De MR bemoeit zich niet met de dagelijkse gang van zaken. Het bestuur en de directeur gaan daarover. De afgelopen jaren hebben wij ons bijvoorbeeld ingezet voor betere hygiëne op school en het leesbaarder maken van de schoolgids. We zetten ons in voor het continu verbeteren van de school. De MR is per e-mail te bereiken via [email protected] én via de emailadressen die op onze eigen pagina te vinden zijn. Hier staan ook de notulen en jaarverslagen, de vergaderingen worden aangekondigd en de leden staan daar vermeld.


De leerlingenraad

Ook voor de kinderen (van de groepen 6, 7 en 8) is een manier gecreëerd om mee te denken, te praten en soms te beslissen. De leerlingenraad bestaat uit 12 kinderen en wordt voorgezeten door een leerling uit groep 8. De raad komt 6 x per schooljaar bij elkaar en wordt begeleid door de directeur.