Download deze gids als PDF

Informatievoorziening naar ouders

 

Social Schools
Als uw kind bij ons school komt, ontvangt u een activeringsbrief voor Social Schools. Social Schools is het communicatiemiddel waarmee de school met u als ouders communiceert. U ontvangt via Social Schools brieven van de leerkracht, de nieuwsbrief, u kunt zich intekenen voor de tien minuten gesprekken en u kunt zelfs een ziekmelding doorgeven. Mocht het activeren niet lukken of u komt er niet uit, vraag dan om hulp bij de directie. We helpen u dan graag verder.
Social Schools is zowel op de computer/laptop en op uw mobiele telefoon te gebruiken.

De nieuwsbrief 
We streven er naar om 3x per schooljaar de nieuwsbrief via Social Schools te versturen. Op de site van de school vindt u het actuele nieuws van Het Gein. De actuele agenda kunt u terugvinden bij de link ‘kalender” in Social Schools. In de nieuwsbrief treft u nformatie aan over activiteiten in de school.
 
Algemene informatieavond groepen 1/2 t/m 7, groepen 8
Aan het begin van ieder schooljaar vinden de klasseninformatieavond plaats. Eén avond voor de groepen 1/2 t/m de groepen 7. Elke (parallel-) groep organiseert een dergelijke avond om de ouders van de kinderen te informeren over de gang van zaken binnen de groep, de geplande activiteiten voor dat schooljaar. Uiteraard wordt u op de hoogte gesteld van het programma voor het betreffende schooljaar.
Voor de groepen 8 vindt een aparte avond plaats. Op deze avond staat de informatie over het voortgezet onderwijs en de procedure die gedurende het schooljaar gevolgd moet worden centraal (Kernprocedure).
 

Samenwerking ouders – school
Met nieuwe ouders tekenen wij ouders een samenwerkingsovereenkomst. In deze overeenkomst zijn wederzijdse rechten en plichten vastgelegd. Wat verwachten wij van ouders en waar mogen ouders de school op aanspreken?
Wij denken dat het misverstanden kan voorkomen als er van tevoren duidelijkheid is over bijvoorbeeld deelname aan kampen, maar ook over de wederzijdse verwachtingen t.a.v. bijvoorbeeld religieuze feestdagen.

Gesprekken en rapporten
Een overzicht van de tienminutengesprekken en rapportavonden (wordt aan het begin van het schooljaar in de kalender, op de website van de school en in de nieuwsbrief vermeld).
 
Voor de groepen 1/2 t/m 6 geldt, dat u drie keer wordt uitgenodigd voor een tienminutengesprek. Voor de groepen 7 geldt twee keer een tienminutengesprek en één keer het voorlopig adviesgesprek. Dit gebeurt telkens na de groepsbesprekingen en/of een toetsperiode. Tijdens deze gesprekken wordt de ontwikkeling van uw kind besproken. De oudste kleuters die doorgaan naar groep 3, krijgen voor het eerst een schriftelijk verslag in juni. Dat verslag wordt besproken met u en meegegeven tijdens het tienminutengesprek. De kinderen van groep 3 krijgen drie keer per jaar een rapport. De kinderen van de groepen 4 t/m 6 krijgen twee keer per jaar een rapport, één in de periode februari/maart en één aan het einde van het schooljaar. De kinderen van de groepen 7 krijgen één keer per jaar een rapport, en één keer een schriftelijk verslag van het voorlopig schooladvies c.q. adviesgesprek..
 
Wanneer u tussentijds behoefte heeft aan een gesprek met de leerkracht(-en) van uw kind, dan kan dat na schooltijd. U moet hiervoor wel een afspraak maken, omdat de leerkrachten na schooltijd vaak vergaderingen en/of werkoverleg hebben .
 
Eind groep 7, gedurende de maand juni/juli, krijgen de kinderen een voorlopig schooladvies op papier. Dit advies (over het voortgezet onderwijs) is gebaseerd op de resultaten, werkhouding en motivatie van de kinderen. In dit schriftelijke verslag zal verder worden aangegeven waar het komende schooljaar extra aandacht aan besteed kan worden. Tevens zal een uitdraai van de citoresultaten uit het leerlingvolgsysteem worden bijgevoegd. Wij wijzen er nadrukkelijk op dat dit een voorlopig advies is en dat er in de loop van groep 8 het nodige kan veranderen. In groep 8 ligt de nadruk op de informatie en het advies met betrekking tot het voortgezet onderwijs. 
 
De Eindtoets, voor de kinderen van de groepen 8, wordt afgenomen op woensdag 20 april en donderdag 21 april 2021. De kinderen van groep 8 krijgen voor 1 maart 2021, tijdens een gesprek, het officiële schooladvies. Dit advies wordt ook op papier meegegeven. Het is gebaseerd op de gegevens die de school gedurende de gehele basisschoolperiode heeft bijgehouden. 
 
De hele advies- en plaatsingsprocedure van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is in Amsterdam centraal geregeld in de zogenaamde ‘Kernprocedure’.

De resultaten van het onderwijs
Het zijn niet alleen de resultaten van de Centrale Eindtoets PO die het advies bepalen, maar ook de intellectuele, emotionele en sociale ontwikkeling van kinderen is van groot belang.
De uitslag van de Eindtoets PO levert een tamelijk grote bandbreedte op. Kinderen kunnen een beoordeling krijgen voor verschillende schooltypen. Uit analyse blijkt wel dat de overeenstemming tussen het schooladvies en het resultaat van de Centrale eindtoets PO door de jaren heen over het algemeen gelijk is gebleven. Hieronder ziet u de uitstroom van de schoolverlaters van 2019-2020.

Uitstroom VO schooljaar 2019 - 2020

 

VWO

6

14%

71% stroomt uit op HAVO / VWO

HAVO / VWO

7

17%

HAVO

6

14%

VMBO T / H

11

26%

VMBO T

4

10%

10% op VMBO T

VMBO K

6

14%

19% stroomt uit op

VMBO B / K

VMBO B

2

  5%

Praktijkonderwijs

0

  0%

Geen enkele leerling stroomt uit op PRO

 

42 lln.

100%

 

               

 
Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen
Het dagelijkse werk wordt regelmatig getoetst aan de hand van methode afhankelijke toetsen of door zelf gemaakte toetsen. Door middel van observaties en toetsen (op leer- en sociaal-emotioneel gebied) wordt de ontwikkeling van elk kind gevolgd en vastgelegd.
In de perioden januari/februari en mei/juni worden de methodeonafhankelijke citotoetsen afgenomen. Door deze te vergelijken met eerdere toetsen kunnen we zien hoe een kind zich in de afgelopen periode (en daarvoor) ontwikkeld heeft. Zo wordt elke leerling over een langere termijn in zijn of haar ontwikkeling gevolgd. Dit leggen we vast in het leerlingvolgsysteem (LVS). De groepsontwikkeling wordt na elke toets periode in een groepsbespreking door intern begeleider en leerkracht besproken. Vragen over de ontwikkeling van individuele ontwikkeling worden in een leerlingbespreking tussen intern begeleider en leerkracht besproken. Aan de hand hiervan kan het onderwijs, groepsgewijs en/of individueel worden bijgesteld.


Ouderparticipatie

Wij vinden het belangrijk de ouders zoveel mogelijk te betrekken bij de school van hun kinderen. Voor de ontwikkeling van de kinderen is een goede samenwerking tussen de school en de ouders van groot belang. Naast het meedraaien van ouders met activiteiten in en buiten school omdat het leuk en gezellig is, heeft school deze deelname ook hard nodig. Zonder ouderhulp zouden we veel activiteiten niet aan kunnen bieden en/of organiseren!
Op de klassenouderavond aan het begin van het schooljaar krijgen de ouders een lijst van activiteiten voor het betreffende schooljaar waarop ingetekend kan worden. De leerkracht weet dan precies met welke ouders hij/zij contact moet opnemen.


Vrijwillige ouderbijdrage basisschool Het Gein

De directie van Het Gein vraagt jaarlijks een vrijwillige financiële ouderbijdrage aan de ouders. Deze ouderbijdrage bedraagt € 18,00 per jaar per kind. De toelating tot Het Gein zal  niet afhankelijk worden gesteld van uw vrijwillige  financiële ouderbijdragen aan de school. Deze ouderbijdrage is met instemming van de oudergeleding van de MR op € 18,00 vastgesteld voor het schooljaar 2019-2020 en 2020-2021. Deze ouderbijdrage is bedoeld als extra geld voor buitenspelmaterialen en het schoolplein. 
U kunt het bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL38INGB0662489063 t.n.v. ABBS het Gein. U ontvangt hiervoor geen acceptgiro.


De medezeggenschapsraad 

De medezeggenschapsraad bestaat uit vier ouders en vier personeelsleden en adviseert de directie van het Gein gevraagd en ongevraagd bij diverse onderwerpen en beleidspunten. Via de MR kunnen ouders en teamleden meedenken, praten en beslissen over de gang van zaken op school. Het gaat daarbij vaak om de toekomst: welke dingen gaan we doen en hoe gaan we dat doen. De MR bemoeit zich niet met de dagelijkse gang van zaken. Het bestuur en de directeur gaan daarover. De afgelopen jaren hebben wij ons bijvoorbeeld ingezet voor betere hygiëne op school en het leesbaarder maken van de schoolgids. We zetten ons in voor het continu verbeteren van de school. De MR is per e-mail te bereiken via [email protected] én via de emailadressen die op onze eigen pagina te vinden zijn. 

Oudertevredenheidsonderzoek. 

Eens in de drie jaar houden wij een personeels- leerlingen- (groep 5 t/m 8) en een oudertevredenheidsonderzoek. De aandachtspunten die uit deze onderzoeken naar voren komen, worden vertaald in actiepunten en in het Schoolplan opgenomen.
De groepsleerkrachten en de directie staan altijd open voor suggesties en opbouwende kritiek van ouders. Het is prettig als ouders open communiceren. Als wij horen wat er speelt, kunnen we er rekening mee houden en er zo mogelijk iets mee doen.