Download deze gids als PDF

Onderwijs en ontwikkeling


De leerjaren

De kleuters (groep 1/2) ontwikkelen zich vooral spelenderwijs in een rijke leeromgeving als voorbereiding op het leren in groep 3. In de groepen 1/2 wordt vooral thematisch aan de leerdoelen gewerkt.
De groepen 3 t/m 8 krijgen het onderwijs methodisch aangeboden. Hiernaast wordt er in de groep 5 t/m 8 gewerkt met projecten. De projecten staan vooral in het kader van wereldoriëntatie, waarbij vakoverstijgend aan meerdere doelen gewerkt wordt.


Zelfstandig werken

Door de hele school loopt als een rode draad het zelfstandig werken. Het doel hiervan is o.a. het zelfstandig kunnen plannen en het zelfstandig kunnen oplossen van problemen.


Huiswerk

Wij vinden het belangrijk dat kinderen in de basisschoolleeftijd hun vrije tijd daadwerkelijk vrij kunnen besteden. Toch is het ook belangrijk dat kinderen in de midden- en bovenbouw structureel huiswerk mee naar huis krijgen. De kinderen leren zo met behulp van zowel de leerkracht als de ouders een instelling te ontwikkelen t.a.v. huiswerk. Vanaf groep 6 krijgen kinderen te maken met huiswerk, gemiddeld één opdracht per week, in groep 7 twee opdrachten en in groep 8 drie opdrachten. In de groepen 7 en 8 leren wij kinderen omgaan met een agenda.


Beeldende vorming

De lessen beeldende vorming (bevo) dragen bij aan de persoonlijke ontwikkeling van de kinderen. Zij worden gestimuleerd om te zoeken naar eigen oplossingen voor beeldende en technische problemen. Dit bevordert de creativiteit en de zelfstandigheid. Tevens geeft het de kinderen de mogelijkheid om zichzelf op een andere manier te presenteren. Gedachten, ideeën en gevoelens krijgen bij beeldende vorming een belangrijke plek. Bij beeldende vorming is niets fout!
Naast de indrukken die de kinderen in hun directe omgeving en via de media opdoen, maken zij kennis met diverse vormen van kunst en cultuur. Wij vinden het belangrijk dat zij waardering en respect hebben voor elkaar en elkaars werk, en dat van anderen.
De leerlingen leren technische vaardigheden, zoals werken met klei, hout, verf en textiel. Daarnaast  leren zij aspecten van vormgeving zoals kleur, vorm, lijn en ruimte. De lessen beeldende vorming worden gegeven door de groepsleerkrachten met ondersteuning van externe(n).


Bewegingsonderwijs en afspraken

Bewegingsonderwijs is, net zoals alle andere vakken, een leervak. De leerlingen krijgen op een gestructureerde en leeftijdsgebonden manier een opbouw in verschillende bewegingsthema’s. 
Vanuit een veilig en pedagogisch klimaat worden alle kinderen op eigen niveau uitgedaagd, waardoor ze niet alleen motorisch worden geschoold, maar ook leren om rekening te houden met anderen.
Naast het aanbod van de vakleerkracht wordt er ook gebruikt gemaakt van gastlessen, hiermee wordt het aanbod van verschillende bewegingsthema’s vergroot.
Het doel van de gymlessen is niet alleen de leerlingen op motorisch en sociaal gebied te onderwijzen, maar vooral om kinderen plezier te laten beleven in het sporten. Plezier is in hoge mate bepalend voor buitenschoolse en latere deelname aan sportactiviteiten. Daarnaast tonen meerdere onderzoeken aan dat scholieren die veel sporten een betere algemene werkhouding en instelling ten opzichte van de school hebben, dat ze meer gemotiveerd zijn, minder verzuimen, fitter zijn, hun schoolwerk beter organiseren en productiever zijn.

Op Het Gein geeft de vakleerkracht les aan alle klassen. Voor de kleuters (groepen 1 en 2) beschikt Het Gein over een speelzaal die speciaal is ingericht op de doelgroep. Zij krijgen één keer in de week les van de vakleerkracht en daarnaast nog minstens één keer in de week les van de groepsleerkracht.
De groepen 3 t/m 8 krijgen twee keer in de week les van de vakleerkracht. Doordat Het Gein geen beschikking heeft over een eigen gymzaal, vinden deze lessen plaats in de gymzaal van basisschool de Ster en de Regenboog. De groepen 3 en 4 gaan hier lopend naartoe en de hogere groepen maken gebruik van de fiets.
Bij de groepen 4 vervalt één gymles in de week in verband met deelname aan schoolzwemmen.

Tijdens de gymles is gymkleding verplicht. Gymkleding bestaat uit: een korte broek/of korte legging, T-shirt en gymschoenen. Voor de kinderen die nog geen veters kunnen strikken adviseren wij klittenband of elastiek! Omdat het aan- en uitkleden bij de kleuters zoveel tijd kost, mogen zij in makkelijk zittende kleding (bijv. joggingbroek en T-shirt en gymschoenen) gymmen.
Gymkleding en gymschoenen s.v.p. voorzien van naam. In de kleutergroepen worden de gymschoenen op school bewaard. De overige groepen weten op welke dagen zij gymmen en daarvan wordt verwacht dat ze hun gymspullen bij zich hebben.
Als uw kind twee keer in korte tijd zijn gymspullen/fiets is vergeten zal er een brief meegaan waarin dringend verzocht zal worden om dit de volgende gymles les op orde te hebben. Gebeurt het een derde keer dan mag uw kind helaas niet mee gymmen tot alles op orde is. Wij betreuren deze regel, maar in de praktijk is het noodzakelijk gebleken dit te handhaven.
Mocht uw kind om een bepaalde reden niet mee mogen gymmen wilt u de leerkracht dan tijdig mondeling of schriftelijk en met opgave van reden informeren. 


De sociaal-emotionele ontwikkeling

Kinderen gaan vijf dagen per week naar school. De school neemt een belangrijke plaats in binnen hun nog jonge leven. Wij hanteren de kanjertraining als methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. De Kanjertraining is een manier om kinderen zich bewust te laten worden van hun rol in de groep. In een cyclus van 10 lessen in de groepen 1/2, 3, 5 en 7 proberen we kinderen tot het inzicht te brengen hoe hun groep in elkaar zit en welke plek ze daar zelf in nemen. Gedurende het schooljaar 2017-2018 gaan wij ons oriënteren op een nieuwe methode. 

Deze bewustwording kan in sommige gevallen de ingang zijn om met kinderen in gesprek te gaan over hun gedrag. Het is de taak van ons allen om samen te werken aan een plezierige sfeer zodat de kinderen met plezier naar school gaan. Het is van groot belang dat een kind zich op school veilig en prettig voelt. Dit is een voorwaarde om tot optimale ontwikkeling op alle vlakken te komen.
In het kader van goede zorg voor al onze kinderen hebben wij ervoor gekozen om, zo nodig, ook tijdens het schooljaar kinderen te laten wisselen van parallelgroep, zodat alle kinderen zich ook daadwerkelijk optimaal kunnen ontwikkelen. Uiteraard doen we dit na overleg met ouders, echter, de school beslist hierover. Ook blijft de school de mogelijkheid open houden om aan het einde van een schooljaar de parallel groepen opnieuw samen te stellen. 


Algemene informatie kanjertraining

Op dit moment zijn ongeveer 1700 scholen betrokken bij de Kanjertraining. Op de ene school beperkt de kennis over de Kanjeraanpak zich tot een enkele interne begeleider / zorgcoördinator. Op de andere school is het hele leerkrachtenteam geschoold inclusief de directie. Deze laatste situatie heeft onze voorkeur. Op deze manier kan de school dan zeer goed met behulp van de Kanjertraining invulling geven aan de eisen die de wet Burgerschap en Sociale Integratie stelt aan het onderwijs. Kijk voor meer informatie op www.kanjertraining.nl


Informatie- en communicatie technologie (ICT) 

Het verder uitbouwen van de mogelijkheden die ICT biedt is één van onze ontwikkelpunten. Op onze school is een intern netwerk in gebruik. In alle groepen is een digibord. De kinderen maken vooral gebruik van de computers voor het oefenen met educatieve (methode)software, het schrijven van teksten, maken van werkstukken en presentaties (bijv. met behulp van Word, PowerPoint en Prezi).
Het team gebruikt dagelijks ParnasSys, een uitgebreid programma voor de schooladministratie, de leerling dossiers en het leerlingvolgsysteem.