Download deze gids als PDF

Resultaten van de veranderingsdoelen 2017-2018


Onderwijsresultaten
 • De streefcijfers voor 2017-2018, afname januari 2018, zijn (gedeeltelijk) behaald. Daar waar ze niet behaald zijn, wordt er uitleg gegeven in het document ‘opbrengstenanalyse', deze is op te vragen bij de interne begeleiders.
 • De tussentijdse streefcijfers zijn (gedeeltelijk) behaald op de Midden (M) toesten. De E-toetsen zijn in juni 2018 afgenomen.
 • Er heeft een oriëntatie plaatsgevonden m.b.t. de inzet van niveau- of Cito-toets bij de eindtoets 2018. Kortom, een oriëntatie op een vervangende toets voor de Eindtoets. De uitkomsten hiervan worden meegenomen voor de veranderingsdoelen schooljaar 2018-2019.

Onderwijsproces
1.  Aanbod:
 • Begrijpend lezen: de doorgaande lijn m.b.t. het aanbod voor begrijpend lezen van de groepen 1 t/m 8 is gecontinueerd, waarbij de activiteiten in de groepen 1 t/m 3 in voldoende mate aansloten op de methode nieuwsbegrip XL in de groepen 4 t/m 8
 • Studievaardigheden groepen 5 t/m 8, De groepen 6, 7 en 8 werken structureel met de methode Blits. De implementatie van deze methode betrof alleen de groepen 6. 
  De groepen 5 hebben zich georiënteerd of zij ook gebruik willen maken van de methode Blits
 • De rekenwerkgroep was ook dit schooljaar bezig een rekenbeleidsplan te ontwikkelen. Tevens zou er een profiel worden opgesteld voor de nader in te stellen rekenspecialist. Dit profiel is nog niet geformuleerd. Deze rekenspecialist gaat een onderdeel uitmaken van het ondersteuningsteam
 • Goed presterende kinderen: de gemaakte afspraken worden concreet gemaakt in het aanbod m.b.t. de doorgaande lijn in de groepen 1 t/m 8. Dit is ten dele gelukt.
 • Woordenschat: dit schooljaar werd het aanbod van woordenschat in de groepen 1 t/m 8 concreet gemaakt in de weekplanning. De inrichting van een taalrijke klasomgeving bleef hierbij centraal staan. 
2. Zicht op ontwikkeling:
 • De leerkracht heeft didactische analyses van de toets resultaten gemaakt (Cito en andere toetsen) m.b.v. het groepsoverzicht volgens vastgestelde formats op groeps- en leerling niveau. Dit vindt structureel plaats.
 • De leerkrachten maakten gebruik van evaluaties in hun weekplanning en plannen daarmee vervolgacties. Dit is gelukt. 
 • Het Gein heeft deelgenomen aan de zelfevaluatie en de audit van St Absa.
3. Didactisch handelen:
 • De leerkrachten stemden hun instructie (uitleg) en verwerking af op tenminste op drie niveaus
 • Er is twee keer dit schooljaar een groepsplan lezen, rekenen en spelling opgesteld, uitgevoerd, geëvalueerd en bijgesteld. Er vond een implementatie plaats, vanaf de groepen 4, van het (digitale) groepsplan begrijpend lezen a.h.v. Nieuwsbegrip XL
 • De leerkrachten maakten gebruik van Expliciete Directe Instructie (EDI), We legden het accent hierbij op activerende werkvormen voor de kinderen, een (activerende) instructie door de leerkracht, het lesgeven door de leerkracht op drie niveaus, het modelen (dit is het zgn. hardop denken dat de leerkracht voordoet aan zijn/haar kinderen).
4. Ondersteuning:
 • Het vastgestelde ondersteuningsdocument 2017-2018 werd aan het begin van het schooljaar 2017-2018 geëvalueerd. De vastgestelde formulieren binnen handelingsgericht werken (HGW) werden uitgevoerd
 • Het ondersteuningsteam voerde volgens vastgelegd beleid zijn taken uit
 • De collegiale leerlingbespreking maakten deel uit van de HGW cyclus
 • ZIEN in combinatie met het plan van aanpak gedrag 2017-2018. We hebben dit jaar de vragenlijsten van de kinderen vooraf besproken. Ook wilden we onderzoeken of we de kindgesprekken weer gaan gebruiken op school. Dit is nog niet gelukt. Tevens hebben we een teamvergadering ingepland over de time-in en time-out zoals we die volgens vaste afspraken op school hanteren.
Schoolklimaat en veiligheid:
1. Schoolklimaat
Het plan van aanpak gedrag 2017-2018 is uitgevoerd, geëvalueerd en bijgesteld.

2. Veiligheid
Het beleidsstuk ‘sociale veiligheid, 2014’ is herijkt en nog niet besproken met het team.
 

Kwaliteitszorg en ambitie:
1. Evaluatie en verbetering
 • De doelen en activiteiten van het jaarplan 2017-2018 vormden de leidraad van handelen binnen de school. De school hanteerde daarbij de PDCA-cyclus (Plan, Do, Check, Adept)
 • De jaarplanning werd gebruikt om de activiteiten uit het jaarplan systematisch t te plannen en uit te voeren
 • Er werden twee keer grondige analyses van de resultaten van de Cito-toetsen, observatiegegevens KIJK en leerling- en leerkrachtenlijsten ZIEN, op school- en leerjaarniveau uitgevoerd. Dit hebben geleid tot conclusies t.a.v. schoolontwikkeling / schoolbeleid
 • Zowel de directie, de intern begeleider en de bouwcoördinatoren voerden planmatig klassenbezoeken uit a.h.v. afgesproken kijkwijzers
 • Het jaarplan 2017-2018 werd opgesteld, waarin delen van de hernieuwde visie van de school werd opgenomen en de activiteiten werden planmatig uitgewerkt.
 • De school heeft in mei 2018 deelgenomen aan de zelfevaluatie en de audit van St. Absa. Er is een onderzoeksvraag geformuleerd, waar een extern auditteam van een andere school naar ging kijken. 
2.  Structuur en cultuur:
 • Het voortgangs- en formatiegesprek is structureel opgenomen in de jaarplanning 2017-2018 en verder. Zowel onderwijzend personeel als ondersteunend personeel werden hiervoor uitgenodigd door de directie.
 • Het voeren van functioneringsgesprekken, twee jaarlijks, vormt een vast onderdeel binnen de jaarplanningen 2017-2018 en verder. Zowel onderwijzend personeel als ondersteunend personeel worden hiervoor uitgenodigd door de directie.
Overige activiteiten:
 • De school heeft zijn visie op onderwijs geformuleerd (inclusief de visie op ‘het jonge kind.
 • De visie van de werkwijze in de groepen 1 / 2 werd vertaald in een duidelijk herkenbare werkwijze.
 • De werkgroep ICT zou een visie gaan vastleggen in een globaal plan van aanpak. Dit is ten dele gelukt.
 • De leerkrachten hebben een groeps- en een klassenmap volgens vastgestelde afspraken in de klas. Tevens hebben zij een kwaliteitshandboek in de klas. Op de docentenschijf staat een digitale versie van het kwaliteitshandboek.
 • De geformeerde werkgroep (leerkrachten uit de groepen 1 / 2 en 3 ) hebben een aantal onderwijsinhoudelijke wensen die ze gezamenlijk met elkaar en de directie gaan bespreken.

Meer informatie kunt u vinden in ons jaarplan 2018-2019. Op aanvraag kunt u bij de directie het jaarplan 2018-2019 ontvangen.