Download deze gids als PDF

Voorgenomen doelen 2018-2019


1. Onderwijsresultaten
 • De streefcijfers voor 2017-2018 worden opgesteld en worden bewaakt.
 • De tussentijdse streefcijfers worden gehaald op de Midden (M) – en Eind (E) toetsen.
 • Er vindt een oriëntatie plaats m.b.t. de  inzet van niveau- of Cito-toets bij de eindtoets 2018. Kortom, oriëntatie op een vervangende toets voor de Eindtoets.

2. Onderwijsproces
2.1.Aanbod:
 • Begrijpend lezen: de  doorgaande lijn m.b.t. het aanbod voor begrijpend lezen van de groepen 1 t/m 8 blijft gecontinueerd, waarbij de activiteiten in de groepen 1 t/m 3 in voldoende mate aansluiten op de methode nieuwsbegrip XL in de groepen 4 t/m 8
 • Studievaardigheden groepen  5 t/m 8, De groepen 6,7 en 8 werken met de methode Blits. De implementatie van deze methode zal alleen voor de groepen 6 gelden. De groepen 5 gaan zich oriënteren of zij ook gebruik willen maken van de methode Blits
 • De rekenwerkgroep zal een rekenbeleidsplan gaan ontwikkelen. Tevens zal er een profiel worden opgesteld voor de nader in te stellen rekenspecialist. Deze rekenspecialist gaat een onderdeel uitmaken van het ondersteuningsteam
 • Goed presterende kinderen: de gemaakte  afspraken worden concreet gemaakt  in het aanbod m.b.t. de doorgaande lijn in de groepen 1 t/m 8
 • Woordenschat: dit schooljaar wordt het aanbod van woordenschat in de groepen 1 t/m 8 concreet gemaakt in de weekplanning. De inrichting van een taalrijke klasomgeving blijft  hierbij centraal staan .  De leerkrachten krijgen  interne studiedagen omtrent woordenschat.
2.2. Zicht op ontwikkeling:
 • De leerkracht maakt didactische analyses van toets resultaten (Cito en andere toetsen) m.b.v. het groepsoverzicht volgens vastgestelde formats op groeps- en  leerling niveau
 • De leerkrachten maken gebruik van evaluaties in hun weekplanning en plannen daarmee vervolgacties.
 • Het Gein neemt deel aan de zelfevaluatie en de audit van St Absa.
2.3. Didactisch handelen:
 • De leerkrachten stemmen hun instructie (uitleg) en verwerking af op tenminste op drie  niveaus
 • Er wordt twee keer per schooljaar een groepsplan lezen, rekenen en spelling  opgesteld, uitgevoerd, geevalueerd en bijgesteld. Er vindt een implementatie plaats , vanaf de groepen 4, van het (digitale) groepsplan begrijpend lezen a.h.v. Nieuwsbegrip XL
 • De leerkrachten maken gebruik van Expliciete Directe Instructie (EDI), We leggen het accent hierbij op activerende werkvormen voor de kinderen, een (activerende) instructie door de leerkracht, het lesgeven door de leerkracht op drie niveaus,  het modelen (dit is het zgn. hardop denken dat de leerkracht voordoet aan zijn/haar kinderen).
2.4.Ondersteuning:
 • Het vastgestelde ondersteuningsdocument  2016-2017 wordt aan het begin van het schooljaar 2017-2018 geevalueerd. De vastgestelde formulieren binnen handelingsgericht werken (HGW) worden uitgevoerd
 • Het ondersteuningsteam voert volgens vastgelegd beleid zijn taken uit
 • De collegiale leerlingbespreking maakt deel uit van de HGW cyclus
 • ZIEN in combinatie met het plan van aanpak gedrag 2017-2018. We gaan dit jaar de vragenlijsten van de kinderen vooraf bespreken. Ook willen we gaan onderzoeken of we de kind gesprekken weer gaan gebruiken op school. Tevens gaan we een studiedag inplannen over de time-in en time – out zoals we die volgens vaste afspraken op school hanteren.

3. Schoolklimaat en veiligheid
3.1. Schoolklimaat
 • Het plan van aanpak gedrag 2017-2018 zal worden uitgevoerd, geevalueerd en bijgesteld worden.
3.2. Veiligheid
 • Het beleidsstuk ‘sociale veiligheid, 2014’zal herijkt worden en gaan we bespreken met het team.

4. Kwaliteitszorg en ambitie:
4.1. Evaluatie en verbetering
 • De doelen en activiteiten van het jaarplan 2017-2018vormen de leidraad van handelen binnen de school. De school hanteert daarbij de PDCA-cyclus (Plan, Do, Check, Adept)
 • De jaarplanning wordt gebruikt om de activiteiten uit het jaarplan systematisch te plannen en uit te voeren
 • Er wordt  twee keer een grondige analyse van de resultaten van de Cito-toetsen, observatiegegevens KIJK en leerling- en leerkrachtenlijsten ZIEN, op school- en leerjaarniveau uitgevoerd. Dit zal leiden  tot conclusies t.a.v. schoolontwikkeling / schoolbeleid
 • Zowel de directie, de intern begeleider en de bouwcoördinatoren voerden planmatig klassenbezoeken uit a.h.v. afgesproken kijkwijzers
 • Het jaarplan 2017-2018 wordt  opgesteld , waarin de hernieuwde visie van de school zal worden  opgenomen en de activiteiten worden planmatig uitgewerkt
 • De school zal in 2018 deelnemen aan de zelfevaluatie en de audit van St. Absa. Er zal een onderzoeksvraag geformuleerd worden waar een extern auditteam van een andere school naar gaat kijken. 
4.2. Structuur en cultuur:
 • Het voortgangs- en formatiegesprek zal structureel opgenomen worden in jaarplanningen 2017-2018 en verder. Zowel onderwijzend personeel als ondersteunend personeel worden hiervoor uitgenodigd door de directie
 • Het voeren van functioneringsgesprekken zal een vast onderdeel vormen binnen de jaarplanningen 2017-2018 en verder. Zowel onderwijzend personeel als ondersteunend personeel worden hiervoor uitgenodigd door de directie
Overige activiteiten:
 • De school gaat zijn visie op onderwijs formuleren (inclusief de visie op ‘het jonge kind.)’
 • De visie van de werkwijze in de groepen 1 / 2 wordt vertaald in een duidelijk herkenbare werkwijze
 • De werkgroep ICT zal een visie gaan vastleggen in een globaal plan van aanpak
 • De leerkrachten hebben een groeps- en een klassenmap  volgens vastgestelde afspraken in de klas. Tevens hebben zij een kwaliteitshandboek in de klas
 • De nog te formeren werkgroep (leerkrachten uit de groepen 1 / 2 en 3 ) hebben een aantal onderwijsinhoudelijke wensen die ze gezamenlijk met elkaar en de directie gaan bespreken.  
Meer informatie kunt u vinden in ons jaarplan 2017-2018. Op aanvraag kunt u bij de directie het jaarplan 2017-2018 ontvangen.