Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad (MR) van ABBS het Gein
De medezeggenschapsraad bestaat uit vier ouders en vier personeelsleden. De MR adviseert de directie van het Gein gevraagd en ongevraagd bij diverse onderwerpen en beleidspunten. De afgelopen jaren hebben wij ons bijvoorbeeld ingezet voor betere hygiëne op school en het leesbaarder maken van de schoolgids. We zetten ons in voor het continu verbeteren van de school. Wie hier actief aan mee wil doen is van harte uitgenodigd om zich te kandideren voor de MR!

De oudergeleding van wordt gevormd door:
Pieter Westerbos
Tessa van der Poel
Mariska Hol
Suzanne de Bakker

 

De teamgeleding bestaat uit:
Wesley Wientjes
Matthijs Zwaal ( voorzitter)
Yvonne Vriend
Alwin Aarts

 


Wat doet een medezeggenschapsraad
Via de MR kunnen ouders en teamleden meedenken, praten en beslissen over de gang van zaken op school. Het gaat daarbij vaak om de toekomst: welke dingen gaan we doen en hoe gaan we dat doen. De MR bemoeit zich niet met de dagelijkse gang van zaken. Het bestuur en de directeur gaan daarover.

Hoe werkt de MR
Het bestuur informeert de MR schriftelijk over wat hij van plan is. De MR bespreekt deze bestuursplannen in zijn vergadering (ongeveer zes keer per jaar). De MR kan in een aantal gevallen bestuursplannen afwijzen. Dan kunnen ze niet doorgaan. Dat is, voor zover het blikveld van de huidige MR reikt, bij onze school niet voorgekomen. Wel komt het geregeld voor dat de MR voorstellen doet om plannen aan te passen.

De MR kan ook zaken bij het bestuur aan de orde stellen. Dat komt niet vaak voor. Gebruikelijk is dat de MR en het bestuur minimaal één keer per jaar samen bijeen komen om de agenda van de in het schooljaar te behandelen onderwerpen te bepalen. De verstandhouding van de MR met het bestuur is goed. Er is een sterk besef van een gezamenlijk streven, ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid, naar een goede school voor onze kinderen.