Leerlingenraad

Wij hebben op school een leerlingenraad.

Waarom?
Deze hebben wij zodat de leerlingen een eigen stem binnen de schoolorganisatie hebben en zodat ze weten dat ze meetellen. Daarnaast maken ze spelenderwijs kennis met democratische beginselen. De kinderen leren rekening houden met elkaar en respect te hebben voor de mening van de ander. We zien dat het de betrokkenheid met school bevorderd en ook het verantwoordelijkheidsgevoel voor schoolse zaken. Ze krijgen een beter inzicht in de organisatie van de school en helpen om de kwaliteit van de schoolorganisatie te bevorderen. Ze leren hierdoor ook wat realistisch en haalbaar is. 

Hoe is de organisatie? 
In de groepen 6 t/m 8 worden jaarlijks verkiezingen gehouden. Dit gebeurt na een campagne met stemronde.
Voordat de verkiezingen worden gehouden geven de leerkrachten in de betrokken groepen uitleg wat de leerlingenraad is, wat van een lid verwacht wordt, hoe de verkiezingen verlopen en hoe bespreekpunten worden geïnventariseerd. 

 • Per groep worden 2 leerlingen gekozen die namens de groep het woord zullen voeren in de leerlingenraad. Er wordt niet gewerkt met plaatsvervangers. 
 • De leerlingen kiezen in de eerste vergadering zelf een voorzitter en secretaris/notulist. 
 • Per schooljaar krijgt de leerlingenraad een budget, dat zij in overleg mogen besteden. (max 300 euro). 
 • Notulen kunnen worden gepubliceerd en er is een foto van de leerlingenraad in de school. 
 • De leerlingenraad komt 4 tot 5 keer per jaar bij elkaar onder schooltijd. De data worden in de 1e vergadering afgesproken of op enig moment dat één van de leden daartoe oproept.
 • Bij elke vergadering is steeds de directeur als vraagbaak aanwezig. Hij ziet toe op het proces. 
 • De leden van de leerlingenraad lichten de voorstellen en eventuele besluiten van de leerlingenraad vervolgens toe in hun eigen klas. 
 • De leerlingen blijven een heel schooljaar in de leerlingenraad. De zittingstermijn is maximaal 1 jaar. Dit, om hierna andere kinderen de kans te geven om zitting te nemen in de leerlingenraad. 
 • De directie/het team, MR of de oudervereniging (afhankelijk van de vraag) zorgt altijd voor een vlotte en serieuze beantwoording van vragen van de leerlingenraad. 
 • De leerlingenraad heeft een ideeënbusje in de school hangen. De ideeën die ingebracht zijn worden altijd besproken. Daarnaast kan de leerlingenraad ook ideeën meenemen vanuit de klas. 
 • Punten vanuit de leerlingenraad kunnen meegenomen worden naar de oudervereniging, de medezeggenschapsraad of het team. 

Waarover kan de leerlingenraad vergaderen? 

 • Meepraten over schoolbeleid. 
 • Ideeën aandragen over de inrichting van het schoolplein, 
 • Ideeën aandragen over (kleine) aanpassingen in en om het schoolgebouw. 
 • Ideeën aandragen over organisatie schoolreis en/of kamp 
 • Ideeën aandragen voor organisatie schoolactiviteiten 


Waar en wanneer vergadert de leerlingenraad? 
Op een vaste dag (volgens rooster) 45 minuten onder schooltijd in de directiekamer. 

Hoe is het kiesreglement? 

 • Elk schooljaar worden voor 1 oktober nieuwe verkiezingen gehouden. 
 • De stemming is anoniem. 
 • Tijdens deze verkiezingen worden uit de groepen  6, 7 en 8 twee leerlingen verkozen die gedurende het gehele schooljaar zitting nemen in de leerlingenraad. 
 • De kiesplicht geldt voor elke leerling uit groep 6 t/m 8. 
 • Leerkrachten mogen niet deelnemen aan de stemming. 
 • De twee leerlingen met de meeste stemmen worden gekozen. 
 • Mocht het aantal stemmen gelijk zijn, wordt er door de leerkracht, gedurende één week, gelegenheid gegeven om extra campagne te voeren. Hierna wordt er opnieuw gestemd. Mochten de stemmen dan weer staken bepaalt het lot de vertegenwoordiger voor dat schooljaar.